Các dự án sử dụng vốn ODA

Đăng ngày 15 - 05 - 2009
100%

1. Dự án xây dựng  Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào - Văn Lâm

a. Cơ quan đề xuất dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường
Tên dự án: Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp khu vực Mỹ Hào - Văn Lâm.
Địa chỉ liên hệ:  Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, Thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
b. Mục tiêu của dự án
Mục tiêu dài hạn:
Tập trung, phân loại, xử lý chất thải rắn bằng công nghệ hiện đại cho các khu công nghiệp dọc đường 5 thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên  và rác sinh hoạt của khu đô thị Phố nối, các khu dân cư thuộc 2 huyện Mỹ Hào, Văn Lâm (Hưng Yên).
Mục tiêu ngắn hạn:
Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp.
c. Loại hình dự án
Hỗ trợ kỹ thuật:
Lập nghiên cứu khả thi, đào tạo, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải.
Dự án - đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy và trang thiết bị xử lý chất thải rắn theo từng loại hình chất thải.
d. Mô tả tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án: Xây dựng khu tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt rắn cho khu vực dân cư thuộc 2 huyện Mỹ hào và Văn lâm, tập trung và xử lý chất thải cho các khu, cụm công nghiệp dọc đường 5 thuộc địa bàn Hưng Yên.
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 6 triệu USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án).
Trong đó:
Tổng vốn ODA: 5 triệu USD để đầu tư trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải (ODA tín dụng ưu đãi).
Tổng vốn trong nước: 1 triệu USD để đầu tư xây dựng bãi chứa, một số phương tiện thu gom ban đầu.
g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
Bắt đầu xây dựng từ năm 2005 (xây dựng phần bãi chứa bằng vốn ngân sách tập trung của tỉnh) và kết thúc vào 2007.

2. Dự án Xây dựng trường đào tạo công nhân kỹ thuật

 

a. Cơ quan đề xuất dự án: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hưng Yên 
Tên dự án:  Xây dựng trường đào tạo công nhân kỹ thuật
Địa chỉ liên hệ: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hưng Yên, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
b. Mục tiêu của dự án
Mục tiêu dài hạn:
Đầu tư xây dựng trường đào tạo công nhân, cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cung cấp nhân lực địa phương cho các khu và cụm công nghiệp của tỉnh cũng như các khu vực lân cận.
Mục tiêu ngắn hạn: Đầu tư xây dựng nhà xưởng, cơ sở đào tạo, trang thiết bị để đào tạo công nhân khi bắt đầu tuyển dụng cho các cơ sở mới đi vào hoạt động tại các khu công nghiệp dọc cuả tỉnh Hưng Yên.
c. Loại hình dự án
Hỗ trợ kỹ thuật: đào tạo giáo viên cho trường
Dự án - đầu tư: đầu tư xây dựng, trang thiết bị
d. Mô tả tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án: Xây dựng trường đào tạo công nhân kỹ thuật  công nghiệp.
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 5,5 triệu USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án); trong đó:
Tổng vốn ODA: 4 triệu USD để đầu tư máy móc, thiết bị làm phương tiện giảng dạy, chi phí đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ giáo viên (ODA viện trợ không hoàn lại).
Tổng vốn trong nước: 1,5 triệu USD để xây dựng nhà xưởng và các cơ sở vật chất ban đầu.
g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
Bắt đầu xây dựng từ năm 2003 và kết thúc vào 2007

 

3. Dự án cung cấp nước sạch công nghiệp và dân dụng Phố Nối

 

a. Cơ quan đề xuất dự án: Sở Xây dựng Hưng Yên
Tên dự án: Xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch công nghiệp và dân dụng Phố Nối
Địa chỉ liên hệ: Sở Xây dựng Hưng Yên, đường Công vụ, Phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
b. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu dài hạn: Xây dựng nhà máy sản xuất nước và hệ thống cung cấp nước sạch cho thị trấn Như Quỳnh (Văn lâm), đô thị Phố nối (Mỹ hào), các khu công nghiệp thuộc địa phận 2 huyện Mỹ Hào, Văn lâm với công suất 20.000 m3/ngày đêm.
Mục tiêu ngắn hạn: Xây dựng nhà máy sản xuất nước và hệ thống cung cấp nước sạch cho đô thị Phố nối (Mỹ hào), các khu công nghiệp Phố Nối A, Phố Nối B với công suất 10.000 m3/ngày đêm.
c. Loại hình dự án: Dự án - đầu tư 
d. Mô tả tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án: Xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch sinh hoạt và công nghiệp cung cấp cho khu đô thị Phố Nối và các khu, cụm công nghiệp.
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 5.000.000 USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án); Trong đó:
Tổng vốn ODA: 4 triệu USD ( ODA tín dụng ưu đãi).
Tổng vốn trong nước: 1 triệu USD để xây dựng nhà xưởng, mua thiết bị, xây dựng đường trục cấp nước giai đoạn I với công suất 3.000 m3/ ngày đêm.
g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
Bắt đầu triển khai thực hiện từ 2003 và kết thúc vào quý 2007

 

4. Dự án xử lý nước thải, chất thải bảo vệ môi trường làng nghề

 

a. Cơ quan đề xuất dự án:  Sở Tài nguyên và Môi trường
Tên dự án: Dự án nghiên cứu xử lý nước thải, chất thải bảo vệ môi trường làng nghề
Địa chỉ liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
b. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu dài hạn: Nghiên cứu và đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn cho các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu ngắn hạn: Nghiên cứu và đầu tư cơ sở xử lý nước thải, chất thải ở một số làng nghề đang bị ô nhiễm ở mức báo động cao.
c. Loại hình dự án:
Hỗ trợ kỹ thuật: lập nghiên cứu tổng quan (master plan) và đề xuất các giải pháp xử lý nước thải, chất thải rắn, bảo vệ môi trường cho từng khu vực làng nghề. 
Dự án - đầu tư: đầu tư các cơ sở xử lý chất thải.
d. Mô tả tóm tắt nội dung và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án:  Nghiên cứu tổng quan, xây dựng hệ thống  xử lý nước thải  của các làng nghề.
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 4 triệu USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án);Trong đó:
Tổng vốn ODA: 3,5 triệu USD (ODA viện trợ không hoàn lại).
Tổng vốn trong nước:  0,5 triệu USD

 

g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự ánBắt đầu xây dựng  năm 2005 và kết thúc  năm 2008

 5. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải các khu công nghiệp

a. Cơ quan đề xuất dự án:  Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tên dự án: Nhà máy xử lý nước thải  công nghiệp
Địa chỉ liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên .
b. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu dài hạn: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho các khu công nghiệp.
Mục tiêu ngắn hạn: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Khu công nghệp Phố Nối A và Như Quỳnh A
c. Loại hình dự án: Dự án - đầu tư
d. Mô tả tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải  của các khu, cụm công nghiệp khu vực Văn Lâm, Mỹ Hào.
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 6 triệuUSD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án);Trong đó:
Tổng vốn ODA: 5 triệu USD (ODA tín dụng ưu đãi).
Tổng vốn trong nước: 1 triệu USD:
g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
Bắt đầu xây dựng năm 2005 và kết thúc năm 2008

6. Dự án đầu tư  nâng cấp trung tâm sản xuất giống cây trồng

 

a. Cơ quan đề xuất dự án: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tên dự án: Xây dựng trung tâm sản xuất giống cây trồng
Địa chỉ liên hệ: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
b. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu dài hạn: Nghiên cứu ứng dụng, sản xuất các loại giống lúa chất lượng cao hoặc cao sản, cải tạo phục tráng các giống quả đặc sản địa phương (nhãn), giống rau màu chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 
Mục tiêu ngắn hạn: khảo nghiệm, sản xuất các loại giống lúa lai và giống cây ăn quả đặc sản địa phương (nhãn), giống rau màu chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh.
c. Loại hình dự án:
Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ phần đào tạo, nghiên cứu.
Dự án - đầu tư:  Đầu tư trang thiết bị sản xuất, khảo nghiệm giống.
d. Mô tả tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án; Đầu tư trang thiết bị, tổ chức khảo nghiệm, nghiên cứu sản xuất đại trà giống lúa, cây ăn quả, rau màu tại Trung tâm giống cây trồng Hưng Yên  phục vụ  sản xuất nông nghiệp của tỉnh.
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 5 triệu USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án);Trong đó:
Tổng vốn ODA: 4 triệu USD để đầu tư trang thiết bị và tổ chức đào tạo cán bộ ( ODA viện trợ không hoàn lại).
Tổng vốn trong nước: 1 triệu USD để nâng cấp cải tạo nhà xưởng hiện có của Trung tâm, đầu tư một số trang thiết bị thiết yếu và tổ chức sản xuất.
g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
Bắt đầu xây dựng từ năm 2005 và kết thúc năm 2008

 

7. Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn khu vực thị xã Hưng Yên

a. Cơ quan đề xuất dự án:  UBND thị xã Hưng Yên.
Tên dự án:  Nhà máy xử lý chất thải rắn khu vực thị xã Hưng Yên
Địa chỉ liên hệ:  UBND thị xã Hưng Yên, đường Trưng Trắc, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
b. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu dài hạn: Tập trung, phân loại, xử lý chất thải rắn bằng công nghệ hiện đại cho khu công nghiệp thị xã Hưng Yên  và rác sinh hoạt của khu vực thị xã Hưng Yên .
Mục tiêu ngắn hạn: Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và sinh hoạt thị xã Hưng Yên.
c. Loại hình dự án:
Hỗ trợ kỹ thuật: Lập nghiên cứu khả thi, đào tạo, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải.
Dự án - đầu tư: Đầu tư xây dựng Nhà máy, trang thiết bị xử lý chất thải rắn theo từng loại hình chất thải.
d. Mô tả tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án: Xây dựng khu tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt rắn cho khu vực dân cư thuộc thị xã Hưng Yên  và các huyện lân cận, và xử lý chất thải cho các dự án công nghiệp thị xã Hưng Yên .
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 6 triệu USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án); Trong đó:
Tổng vốn ODA: 5 triệu USD để đầu tư trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải (ODA tín dụng ưu đãi).
Tổng vốn trong nước: 1 triệu USD để đầu tư xây dựng bãi chứa, một số phương tiện thu gom ban đầu.
g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
Bắt đầu xây dựng từ năm 2005 (xây dựng phần bãi chứa bằng vốn ngân sách tập trung của tỉnh) và kết thúc vào 2008.

8. Dự án trồng rau an toàn chất lượng cao

 

a. Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Xuất nhập khẩu Hưng Yên.
Tên dự án: Sản xuất rau sạch phục vụ trong nước và xuất khẩu
Địa chỉ liên hệ: Công ty Xuất nhập khẩu Hưng Yên, số 335 đường Nguyễn Văn Linh, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
b. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu dài hạn: Tổ chức các vùng chuyên canh trồng rau an toàn chất lượng cao phục vụ cho thị trường trong nước và để xuất khẩu.
Mục tiêu ngắn hạn: Tổ chức vùng chuyên canh rau an toàn phục vụ cho nhu cầu tại chỗ, thị trường Hà nội và các khu vực lân cận.
c. Loại hình dự án: Dự án - đầu tư.
d. Mô tả tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án: Tổ chức sản xuất các loại rau an toàn với quy mô 1.300ha, sản lượng đạt khoảng 3,5 vạn tấn/năm rau an toàn phục vụ các đô thị lớn, các khu công nghiệp và xuất khẩu.
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 5 triệu USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án);Trong đó:
Tổng vốn ODA: 4 triệu USD ( ODA vay ưu đãi).
Tổng vốn trong nước: 1 triệu USD.
g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
Bắt đầu đầu tư từ năm 2005

 

9. Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông  nông thôn

 

a. Cơ quan đề xuất dự án: Sở Giao thông vận tải Hưng Yên
Tên dự án:   Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông  nông thôn
Địa chỉ liên hệ:  Sở Giao thông vận tải Hưng Yên, đường Công vụ, phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
b. Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu dài hạn: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã của tỉnh thành đường trải nhựa hoặc bê tông.
Mục tiêu ngắn hạn: cải tạo nâng cấp các tuyến đường xã của các xã khó khăn, các xã ngoài bãi đảm bảo yêu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương.
c. Loại hình dự án: Dự án - đầu tư
d. Mô tả tóm tắt nội dụng và các hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án: cải tạo nâng cấp các tuyến đường xã đảm bảo yêu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương.
e. Tổng vốn chương trình, dự án: 5,5 triệu USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án);Trong đó:
Tổng vốn ODA:   4,5 triệu USD (ODA viện trợ không hoàn lại).
Tổng vốn trong nước: 1 triệu USD:
g. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
Bắt đầu xây dựng năm 2005 và kết thúc năm 2008

 

Tin mới nhất

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên(17/06/2019 4:04 CH)

Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động nhưng không làm các thủ tục ngừng...(20/05/2019 3:27 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 02/2019(14/03/2019 4:15 CH)

Hội thảo khoa học đối với đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng cẩm nang đầu tư kinh doanh góp...(07/06/2018 4:06 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015(23/04/2015 10:40 SA)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013(25/07/2013 10:40 SA)

Danh mục tài liệu ôn tập, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư(09/05/2012 10:40 SA)

°
645 người đang online