Trả lời công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên

Đăng ngày 11 - 01 - 2013
100%

Phúc đáp công văn số 16/CV-KT ngày 19/12/2012 của công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên về thủ tục tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phúc đáp công
văn số 16/CV-KT ngày 19/12/2012 của công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên về thủ tục
tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Sở Kế hoạch và
đầu tư hướng dẫn như sau: 

1. Đối với thủ
tục Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng:

           * Hồ sơ:
01 bộ, bao gồm:

- Giấy đăng ký
chào bán cổ phiếu riêng lẻ (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị
định số 58/2012/NĐ-CP);

-  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua
phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

-  Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua
tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong trường hợp được
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

- Tài liệu
cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);

- Tài liệu
chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy
định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

          *
Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở
Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý:

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, Công ty gửi báo
cáo kết quả đợt chào bán (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị
định số 58/2012/NĐ-CP) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trường hợp
thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định của Hội đồng quản trị theo ủy
quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu
được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đó, Công ty gửi báo cáo (theo Mẫu số 03
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP) cho Sở Kế hoạch và
Đầu tư.

 

2. Đối với thủ
tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần:

           * Hồ sơ:
01 bộ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục
III-6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH);

- Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc
tăng vốn điều lệ (phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công
ty);

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp trong trường
hợp doanh nghiệp này chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng
ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư
(bên cạnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

 

Tin mới nhất

Hướng dẫn thủ tục thực hiện chuyển đổi con dấu và địa chỉ công ty theo địa giới hành chính mới(03/05/2019 9:38 SA)

°
314 người đang online