Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 03 - 06 - 2013
100%

1. Văn phòng - Điện thoại: 02213.865026

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thông tin, báo cáo, tổng hợp các hoạt động của cơ quan Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; công tác tổ chức, cán bộ; hành chính - quản trị; văn thư - lưu trữ; thi đua khen thưởng; pháp chế; cải cách hành chính; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm a (xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính), Điểm b, Điểm c, Điểm e Khoản 1; Điểm b Khoản 2, Khoản 12, Khoản 14, Khoản 15, Khoản 16, Khoản 17 Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra - Điện thoại: 02213.551416

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 13 Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Đăng ký kinh doanh - Điện thoại: 02213.863929

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1; Khoản 8; Khoản 9; Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Khoa giáo, Văn xã - Điện thoại: 02213.863930

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: quản lý quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội thuộc lĩnh vực Khoa giáo, Văn xã; xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch và đầu tư công thuộc lĩnh vực Khoa giáo, Văn xã; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm a (bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương đối với lĩnh vực Khoa giáo, văn xã), Điểm g (về các danh mục dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực Khoa giáo, văn xã) Khoản 1; Điểm c (hướng dẫn và giám sát, kiểm tra đối với lĩnh vực Khoa giáo, văn xã), Điểm d (Lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khối ngành khoa giáo, văn xã trong tỉnh) Khoản 4; Điểm a (xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực Khoa giáo, Văn xã) Khoản 5 Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch - Điện thoại: 02213.864161

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; quản lý đấu thầu; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm a (về dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh;bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương (trừ lĩnh vực kinh tế ngành và khoa giáo, văn xã); các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh), Điểm d, Điểm g (dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (trừ các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế ngành và khoa giáo, văn xã) cho từng kỳ kế hoạch, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết) Khoản 1; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã; kinh tế ngành) Khoản 4; Điểm a (xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực Khoa giáo, văn xã; kinh tế ngành)) Khoản 5, Khoản 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

6. Phòng Kinh tế đối ngoại - Điện thoại: 02213.865127

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh; thẩm định trình cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo phân cấp; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm a (về kế hoạch xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh) Khoản 1; Điểm c Khoản 2; Điểm c (làm đầu mối thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách), Điểm d Khoản 5; Điểm a Khoản 6; Khoản 10 Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

7. Phòng Kinh tế ngành  - Điện thoại: 02213.863926

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư đối với lĩnh vực kinh tế ngành, gồm: Nông nghiệp phát triển nông thôn, công thương, tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ, giao thông, xây dựng, thông tin và truyền thông; Quản lý quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của tỉnh; Xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch đầu tư công thuộc lĩnh vực kinh tế ngành; tổng hợp, theo dõi, phân bổ vốn các chương trình: Xây dựng nông thôn mới; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Bảo trì đường bộ; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm a (về nội dung quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh; bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương đối với lĩnh vực kinh tế ngành), Điểm g (về các danh mục dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực kinh tế ngành) Khoản 1; Điểm c (hướng dẫn và giám sát, kiểm tra khối ngành kinh tế), Điểm d (lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực kinh tế ngành) Khoản 4; Điểm a (xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực kinh tế ngành) Khoản 5 Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

8. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  - Điện thoại: 02213.863925

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: Thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); thẩm định dự án đầu tư công và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b, Điểm c (làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công; dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh) Khoản 5 và Điểm b Khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Phòng đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

9. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Điện thoại: 02213.522668

Tin mới nhất

(05/07/2011 10:39 SA)

°
176 người đang online