Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 03 - 06 - 2013
100%

1. Giám đốc: Ông Trịnh Văn Diễn - Điện thoại: 02213.568899

Là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và HĐND tỉnh khi được yêu cầu

2. Phó Giám đốc:Vũ Thị Kim Thoa - Điện thoại: 02213.518899

3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Cường - Điện thoại: 02213.552360

4. Phó Giám đốc: Ông Vũ Ngọc Bảo - Điện thoại: 03213.552361

Nhiệm vụ đảm nhiệm của các Phó Giám đốc:

- Được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; và

- Tổng hợp công việc mình phụ trách báo cáo Giám đốc tại cuộc họp giao ban của Sở. Trong chỉ đạo điều hành, nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Giám đốc trực tiếp phụ trách, những vấn đề phát sinh, những vấn đề chưa được quy định, thì chủ động đề xuất, báo cáo để Giám đốc quyết định.

Tin mới nhất

(05/07/2011 10:39 SA)

°
54 người đang online