2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Đăng ngày 11 - 06 - 2018
100%

Tin mới nhất

1. Thủ tục đăng ký hợp tác xã(11/06/2018 4:04 CH)

3. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ,...(11/06/2018 3:47 CH)

4. Đăng ký khi hợp tác xã chia(11/06/2018 3:28 CH)

5. Đăng ký khi hợp tác xã tách(11/06/2018 3:13 CH)

6. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất(11/06/2018 3:07 CH)

7. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập(11/06/2018 2:59 CH)

8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)(11/06/2018 2:56 CH)

°
337 người đang online