Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 9/2019

Đăng ngày 03 - 10 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2. Công văn số 2377/UBND-KT2 ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Nghị quyết số 09/2015/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn;

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Kết luận số 02-KL/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy về Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025;

- Chương trình hành động số 51/CTr-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;

- Kế hoạch số 229/KH-UBND  ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;

- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức treo băng giôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa tại trụ sở cơ quan.

3. Công văn số 375/SKHCN-TĐC ngày 20/9/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai, thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

°
449 người đang online