Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 10/2019

Đăng ngày 31 - 10 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Công văn số 2562/UBND-KGVX ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc truển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượi, bia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:

- Luật Phòng, chống tác hại của rượi, bia số 44/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

3. Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

4. Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng, Luật Đặc xá và Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

- Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

- Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện. 

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

°
160 người đang online