Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2019

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 1473/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/12/2019 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin như sau:

- Luật Tiếp cận thông tin;

- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Được đăng tải tại Chuyên mục Tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: http://moj.gov.vn/tctt/pages/so-tay-hd.aspx?ItemID=4.

2. Công văn số 592/BCĐ-VPTT(PA02) ngày 01/12/2019 của Văn phòng Thường trực - Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh về việc sao gửi Quyết định ban hành tiêu chí và danh mục mục tiêu, địa bàn trọng điểm về phòng chống khủng bố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Công điện số 3153/CĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020.

4. Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020.

5. Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020.

6. Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020.

7. Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

°
452 người đang online