Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019

Đăng ngày 10 - 05 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 218/UBND-KT2 ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

Thực hiện Công văn số 218/UBND-KT2 ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, Văn phòng đề nghị  Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 theo các nội dung như sau:

1. Trụ sở cơ quan, các hộ gia đình sử dụng điện thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết “tự nguyện“ vào thời điểm diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, trong thời gian 01 giờ, từ 20h30 đến 21h30 thứ bẩy, ngày 30/3/2019.

- Trụ sở cơ quan tắt điện chiếu sáng sân, vườn, hành lang ... trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất năm 2019.

- Các hộ gia đình, cá nhân “tự nguyện“  tắt giảm bóng đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết của gia đình mình.

2. Nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 2565/UBND-KT2 ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí.  

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức, triển khai thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
317 người đang online