Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Đăng ngày 10 - 05 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 442/STP-PBGDPL ngày 22/4/2019 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Thực hiện Công văn số 442/STP-PBGDPL ngày 22/4/2019 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi nêu trên.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi, dưới hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giao dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx. Kế hoạch tổ chức Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh tại địa chỉ http://sotuphap.hungyen.gov.vn/portal/pages/desault.aspx. Đồng thời đăng tải đường linh về cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan tại địa chỉ http://sokhdt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/default.aspx.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở quan tâm, thực hiện. 

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
327 người đang online