Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 4/2019

Đăng ngày 10 - 05 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet) các văn bản QPPL sau:

          1. Theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

          2. Theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

- Quyết định số 524/QĐ-SKHĐT ngày 08/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;

- Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014TT-BTC ngày 10/12/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ; các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP.

4. Theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh 2019.

6. Theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

7. Theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

8. Theo Công văn số 917/UBND-NC ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh:

- Luật Tố tụng hành chính ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
41 người đang online