Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 3/2019

Đăng ngày 10 - 05 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet) các văn bản QPPL sau:

 1. Theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

2. Theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của trung ương và của tỉnh (có 12 văn bản theo Phụ lục kèm theo).

3. Theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4. Theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Theo nội dung Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định có liên quan, ngày 27/3/2019 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018;

- Nghị định số 164/018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng;

- Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương;

- Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
352 người đang online