Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 5/2019

Đăng ngày 28 - 05 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định.

Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet) các văn bản QPPL sau:

1. Theo Công văn số 19/PCTT-VP ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019 thực hiện như sau:

- Treo Khẩu hiểu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019 (đ/c Ninh thực hiện);

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

- Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai;

- Kế hoạch số 637/KH-SKHĐT ngày 26/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019;

- Quyết định số 643/QĐ-SKHĐT ngày 29/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019;

- Quyết định số 644/QĐ-SKHĐT ngày 29/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

2. Theo Công văn số 1051/UBND-KGVX ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, và các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Treo Khẩu hiểu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 (đ/c Ninh thực hiện) với khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hút thuốc lá tại nơi làm việc”.

- Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

3. Theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật sau:

- Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

4. Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 và các văn bản khác như sau:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014;

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

- Kế hoạch số 795/KH-SKHĐT ngày 22/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa".

- Theo Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 23/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa và tài liệu kèm theo.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
69 người đang online