Hướng dẫn thủ tục thực hiện chuyển đổi con dấu và địa chỉ công ty theo địa giới hành chính mới

Đăng ngày 03 - 05 - 2019
100%

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên phúc đáp công văn số 54/CV-TLIP2 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II về việc thực hiện chuyển đổi con dấu và địa chỉ công ty theo địa giới hành chính mới.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQHQH14 ngày 13/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào.

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên phúc đáp công văn số 54/CV-TLIP2 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II về việc thực hiện chuyển đổi con dấu và địa chỉ công ty theo địa giới hành chính mới như sau:

1. Về thay đổi địa giới hành chính

Doanh nghiêp có nghĩa vụ thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính và thông tin đăng ký thuế do thay đổi về địa giới hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-5 tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

2. Về thay đổi mẫu con dấu

a) Thủ tục thay đổi mẫu con dấu

- Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/2015 làm con dấu mới thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an theo quy định. Sau khi trả dấu cũ, doanh nghiệp liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.

- Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp làm con dấu mới; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an theo quy định. Sau khi thông báo, doanh nghiệp liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/7/2015, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.

Trước khi sử dụng con dấu mới, doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên về mẫu con dấu, số lượng con dấu theo Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo:

- Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

3. Về thời hạn thực hiện và hiệu lực của con dấu

Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về thời hạn thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở do thay đổi về địa giới hành chính. Tuy nhiên, để thống nhất dữ liệu của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và Giấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo giao dịch của doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân khác, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở, thông báo thay đổi mẫu con dấu như hướng dẫn nêu trên ngay sau khi Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQHQH14 có hiệu lực thi hành (ngày 01/5/2019).

Thời điểm có hiệu lực của con dấu mới do doanh nghiệp kê khai tại Thông báo theo mẫu Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Khi doanh nghiệp được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Ngoài các nội dung hướng dẫn trên, đối với từng trường hợp cụ thể nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0221.3552515 hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0221.3863929 để được hướng dẫn.

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên thông báo để doanh nghiệp được biết, thực hiện./.

Văn bản tải về:

- Công văn số 104/ĐKKD

- Công văn số 54/CV-TLIP2

- Phụ lục II-5

- Phụ lục II-9

Tin mới nhất

Trả lời công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên(11/01/2013 10:40 SA)

°
287 người đang online