Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 6/2019

Đăng ngày 02 - 07 - 2019
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định.

Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Theo Công văn số 1316/UBND-KGVX ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em thực hiện như sau:

- Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

- Kế hoạch hành động số 318/KH-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

2. Công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;

- Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020;

- Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020.

- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2019;

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; trang bị cho các thành viên trong gia đình kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình.

3. Công văn số 1422/UBND-KT1 ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4. Chỉ thị số 09/CT-CTUBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Đăng trên trang thông tin điện tử cơ quan)

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

°
149 người đang online