Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 19 - 10 - 2020
100%

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả qua đó tôn vinh, khảng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.    

- Gắn triển khai Ngày Pháp luật với việc quán triệt, triển khai các nội dung theo Kết luận số 80/KL-TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc có hiệu lực năm 2020, năm 2021 có liên quan đến nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và người dân, doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan.

- Huy động sự tham gia, phối hợp thực hiện đồng bộ của Chi ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2. Khẩu hiệu

“Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoái XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tập trung quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hoặc có hiệu lực năm 2020, năm 2021 có liên quan đến nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

- Thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

2. Hình thức

Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan. Hình thức hưởng ứng phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, tập trung vào một số hoạt động sau:

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, lồng ghép thông qua các buổi họp chi

bộ, giao ban cơ quan.

- Chuyển các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến các phòng, đơn vị thuộc Sở; đăng trên Trang thông tin quản lý văn bản và điều hành của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên để tự nghiên cứu, học tập.

3. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 15/11/2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN         

Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tự nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản QPPL trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn và pháp luật có liên quan; triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này.

Giao Văn phòng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Giám đốc Sở KHĐT (đã ký)

Tải văn bản gốc tại đây.

Tin mới nhất

°
321 người đang online