Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020

Đăng ngày 06 - 10 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

2. Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Công văn số 2424/UBND-NC ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về việc công tác đối với “Thanh Hải vô thượng sư”.

4. Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.

5. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021.

6. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021.

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 18/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021.

9. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 18/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021.

10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực ngày 20/8/2020.

11. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực ngày 25/11/2020.

12. Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực ngày 25/11/2020.

13. Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 16/9/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

14. Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

15. Công văn số 2503/UBND-NC ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh.

16. Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 251-KH/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

17. Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

18. Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

19. Kế hoạch số 261-KH/TU ngày 28/9/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện  Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

°
484 người đang online