Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Chỉ thị số 39-CT/CU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn bị và tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

2. Chỉ thị số 40-CT/CU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.

3. Chỉ thị số 41-CT/CU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2020.

4. Chỉ thị số 42-CT/CU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp năm 2020.

5. Chỉ thị số 43-CT/CU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.

6. Công văn số 1548/STP-HCTP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08 và 09/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2020 như sau:

- Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;

- Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện chức thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước;

Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

7. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

8. Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 03/01/2020 về thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

9. Kế hoạch số 15/KH-SKHĐT ngày 03/01/2020 về Xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2020.

10. Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên.

 11. Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí, thanh điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

12. Công văn số 68/UBND-NC ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

13. Kế hoạch số 69/KH-SKHĐT ngày 10/01/2020 về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

14. Kế hoạch số 70/KH-SKHĐT ngày 10/01/2020 về Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

15. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

16. Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

17. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệt hống hóa và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

18. Kế hoạch số 90/KH-SKHĐT ngày 14/01/2020 về Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệt hống hóa và xử lý văn bản QPPL của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

19. Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20. Thực hiện Công văn số 139/UBND-KT2 ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tăng cường tuyên truyền đến người thân, nhân dân khu vực sinh sống các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể như sau:

- Không mua, bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng;

- Không mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt các loài chim hoang dã di cư;

- Không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại;

- Thông tin kịp thời tới các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm phám luật liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp,  quý, hiếm và vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 3/2020(13/08/2020 7:49 SA)

°
301 người đang online