Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL và chỉ đạo điều hành sau:

1. Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2. Thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31/3/2020 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

3. Kế hoạch số 01/KH-HĐATVSLĐ ngày 23/4/2020 của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tỉnh Hưng Yên.

4. Kế hoạch số 02-KH/TBTCPVĐH ngày 05/5/2020 của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Công văn số 286-CV/ĐUK ngày 07/5/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; cuộc thi ảnh nghệ thuật.

6. Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 11/5/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

7. Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 (từ ngày 01/6 đến 30/6/2020).

8. Công văn số 1079/UBND-NC ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1).

9. Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

10. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

11. Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

12. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

13. Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 03/02/2020.

14. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

15. Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

16. Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

17. Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

18. Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước.

19. Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

20. Công văn số 1188/UBND-NC ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

21. Công văn số 1192/UBND-NC ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

22. Công văn số 1226/UBND-KSTT ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

23. Công văn số 51/PCTT ngày 26/5/2020 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh.

24. Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7” năm 2020.

25. Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26. Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình thức phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 3/2020(13/08/2020 7:49 SA)

°
449 người đang online