Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL và chỉ đạo điều hành sau:

1. Công văn số 1282/UBND-KGVX ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc tài liệu hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã năm 2020 của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên. Bản trực tuyến tài liệu truy cập tại địa chỉ: http://tinyurl.com/huongdanenv2020.

2. Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về Mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy, hưởng ứng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2020.

 Tổ chức đăng khẩu hiệu theo nội dung trong tháng 6: “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày “Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

3. Quyết định số 1325//QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

4. Công văn số 1345/UBND-KT2 ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

- Tổ chức đăng khẩu hiệu theo nội dung trong tháng 6: “Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”. Từ ngày 06/6 đến 10/6.

- Tuyên truyền các văn bản QPPL sau: Luật bảo vệ môi trường; Luật Đa dạng sinh học và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Các văn bản của Tỉnh ủy như Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/3/2013 về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 02-KL/TU ngày 04/10/2016 về Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; các văn bản của UBND tỉnh như Chương trình hành động số 51/CTr-UBND ngày 26/4/2013 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh; Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/10/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

5. Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

6. Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

7. Công văn số 1424/CAT-PA03 ngày 12/6/2020 của Công an tỉnh về việc trao đổi thông tin liên quan đến an ninh, an toàn hệ thống thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

8. Công văn số 1014/BTP-585 ngày 20/3/2020 của Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

9. Công văn số 1508/UBND-KGVX ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về việc  thực hiện Thông báo số 230/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 77-TB/TW ngày 05/6/2020.

10. Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020 và các năm tiếp theo.

11. Công văn số 1544/UBND-KT2 ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc  thực hiện Chỉ thị số 20/TT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng nawg lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

°
356 người đang online