Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công điện số 714/CĐ-CTUBND ngày 04/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Kế hoạch số 327/KH-HĐPB ngày 31/3/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020.

3. Kế hoạch số 04/KH-BCĐVSATTP ngày 03/4/2020 của Ban Chỉ đạo Liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

4. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Kế hoạch số 226-KH/TU ngày 08/4/2020 của Tỉnh ủy thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.

6. Công văn số 779/UBND-NC ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc tham dự cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

7. Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

8. Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2020 của UBND tỉnh Hưng Yên.

9. Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

10. Công văn số 860/UBND-NC ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc  triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

11. Kế hoạch số 01/KH-UBND-UBMTTQ ngày 13/4/2020 của UBND và UBMTTQ tỉnh Hưng Yên vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống dịch Covid-19.

12. Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16/4/2020 của Ban Chỉ  đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.

13. Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành và thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

14. Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

15. Công văn số 901/UBND-NC ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc  tăng cường triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 có nội dung phổ biến, quán triệt Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

16. Công văn số 938/UBND-KT1 ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc  tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2020.

17. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

18. Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU ngày 24/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thực hiện Thông báo Kết luận172-TB/TW của Bộ Chính trị.

19. Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 3/2020(13/08/2020 7:49 SA)

°
449 người đang online