Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 3/2020

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 tỉnh Hưng Yên.

2. Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai  thực hiện Chị thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

3. Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4. Công văn số 367/SYT-NVY ngày 12/3/2020 của Sở Y tế về việc phổ biến Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động.

5. Kế hoạch số 256/KH-HĐGDQPAN ngày 30/01/2020 của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020.

6. Công văn số 573/UBND-NC ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận và xã hội quan tâm, gồm các văn bản QPPL như sau:

6.1. Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Luật Dược năm 2016;

- Các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn thực phẩm.

6.2. Đối với công tác trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia

- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

- Luật Giao thông đường bộ;

- Luật Giao thông đường sắt;

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 7. Công văn số 144-CV/ĐUK  ngày 16/3/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Thông báo số 2101-TB/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

8. Thông báo số 93/TB-UBND ngày 19/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh.  

9. Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

10. Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2020(13/08/2020 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2020(13/08/2020 7:54 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2020(13/08/2020 7:55 SA)

°
428 người đang online