Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020

Đăng ngày 31 - 08 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Điện ngày 28/7/2020 của Thường trực Ban Bí thư; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyết đối cảnh giác không chủ quan, lơ là trước diễn biến và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. 

2. Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020.

3. Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020.

4. Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Công văn số 883/SNV-VP ngày 06/8/2020 của Sở Nội vụ về việc Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, tại địa chỉ: sonv.hungyen.gov.vn.

6. Kế hoạch số 253-KH/TU ngày 07/8/2020 của Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020).

7. Công điện số 2024/CĐ-UBND ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

8. Công văn số 2039/UBND-NC ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

9. Công văn số 2069/UBND-KT2 ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, xử lý rác thải trên các lưu vực sông và các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

10. Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới.

11. Công điện khẩn số 2137/CĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

12. Công văn số 2240/UBND-KGVX ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

13. Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

14. Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

15. Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

°
470 người đang online