Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020

Đăng ngày 02 - 11 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 04-CV/BTGĐUK ngày 30/9/2020 của Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

2. Chương trình hành động số 44-CTr/TU ngày 02/10/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức, thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4. Công văn số 2673/UBND-NC ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên.

5. Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

6. Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

7. Công văn số 2718/UBND-NC ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

8. Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

9. Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện. 

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

°
367 người đang online