Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020

Đăng ngày 07 - 01 - 2021
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Quyết định 2741/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về xác định chỉ số CCHC và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Công điện số 3201/CĐ-CTUBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

4. Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025.

5. Công điện số 3224/CĐ-CTUBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021.

6. Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

7. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu;

8. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

9. Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

10. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

11. Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

12. Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

13. Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế;

14. Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

 15. Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

16. Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1659/2019/QĐ-TTg  ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 17. Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 18. Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

19. Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021.

20. Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021.

21. Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện. 

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020(01/12/2020 3:43 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

°
366 người đang online