Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2020

Đăng ngày 01 - 12 - 2020
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 2728/CAT-PC02 ngày 26/10/2020 của Công an tỉnh về việc phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

2. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành ngày 15/11/2020.

3. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

5. Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

6. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

7. Công văn số 1219/HĐPB-TT ngày 09/11/2020 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.

8. Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

9. Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ  Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

10. Công văn số 3002/UBND-KT1 ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo TTATG các tháng cuối năm 2020.

11. Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

12. Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

13. Quyết định số 143/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

14. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực ngày 01/01/202.

15. Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

16. Luật Dự bị động viên số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

17. Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020(07/01/2021 3:44 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2020(02/11/2020 3:41 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2020(06/10/2020 10:25 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2020(31/08/2020 4:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2020(13/08/2020 10:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2020(13/08/2020 7:59 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2020(13/08/2020 7:47 SA)

°
472 người đang online