Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 03/2022

Đăng ngày 26 - 04 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 292/STNMT-QLMT ngày 03/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

2. Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 02/3/2022 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về triển khai công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022.

3. Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 02/3/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về triển khai phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022.

4. Công văn số 482/UBND-NC ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Công văn số 483/UBND-KT1 ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

6. Công văn số 381/SGTVT-QLVT&PT ngày 04/3/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

7. Công văn số 480/UBND-KGVX ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

8. Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.

9. Nghị quyết số 20 - NQ/TU ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, uy tín nổi trội gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

10. Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

11. Công văn số 41 - CV/BCSĐ ngày 04/3/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 08-QĐi/TW theo Chỉ đạo tại Công văn số 884 – CV/TU ngày 13/01/2022 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 08-QĐi/TW theo ý kiến của Đoàn Kiểm tra.

12. Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam (ngày 21/4) hằng năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

13. Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2022.

14. Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt năm 2022.

15. Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, yêu nước đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

16. Công văn số 552/UBND-KGVX ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

17. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

18. Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

19. Công văn số 239/STP-PB&TDTHPL ngày 15/3/2022 của Sở Tư pháp về khai thác tài liệu tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

20. Công văn số 546/SYT-NV ngày 16/3/2022 của Sở Y tế về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

21. Kế hoạch số 23 - KH/BDVTU ngày 01/3/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế faan chủ ở xã, phường, thị trấn theo nội dung Đề án số 01 - ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVII).

22. Kế hoạch số 24 - KH/BDVTU ngày 01/3/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác Dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022.

23. Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

24. Công văn số 380/STNMT-TNN ngày 21/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

25. Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng xã, thị trấn điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị.

26. Công văn số 636/UBND-NC ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

27. Công văn số 574/SYT-VP ngày 21/3/2022 của Sở Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

28. Công văn số 262/STP-PB&TDTHPL ngày 24/3/2022 của Sở Tư pháp về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

29. Công văn số 712/UBND-NC ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức, duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

30. Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng xã, thị trấn điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị.

31. Công văn số 01/BVSTBCPN ngày 23/3/2022 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về việc hướng dẫn họa động năm 2022.

32. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

33. Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

34. Công văn số 287/STP-PB&TDTHPL ngày 29/3/2022 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

35. Công văn số 747/UBND-TH ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

36. Kế hoạch số 294/KH-HĐPH ngày 30/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2023(01/06/2023 2:31 CH)

Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp(15/05/2023 8:46 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2023(01/05/2023 6:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 3/2023(31/03/2023 2:23 CH)

Cập nhật thông tin Căn cước công dân gắn chíp của người đại diện theo pháp luật(22/03/2023 2:28 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2023(01/03/2023 2:21 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ...(16/02/2023 2:40 CH)

°
927 người đang online