Khai thác tài liệu tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp

Đăng ngày 16 - 03 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 273/HĐPH ngày 25/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Công văn số 273/UBND-NC ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 273/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, ngày 16/02/2022, Hôi đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-HĐPH tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 134/KH-HĐPH nói trên, để kịp thời phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2; Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã nghiên cứu, biên soạn bộ Đề cương giới thiệu các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (03 Luật, 16 Nghị quyết) và thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung bộ Đề cương trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://sotuphap.hungyen.gov.vn (mục Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ - Phổ biến, giáo dục pháp luật). 

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân khai thác nội dung bộ Đề cương tại địa chỉ trên và thực hiện quán triệt, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp./.
 

Xem văn bản gốc tại đây.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 05/2022(01/06/2022 5:10 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 04/2022(04/05/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 03/2022(26/04/2022 7:13 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2022(01/03/2022 9:02 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2022(28/01/2022 1:48 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2021(03/01/2022 3:43 CH)

Khuyến khích doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích(24/12/2021 10:51 SA)

°
903 người đang online