Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 04/2022

Đăng ngày 04 - 05 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Kế hoạch số 310/KH-HĐPH ngày 01/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 06/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 06/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4. Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

5. Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 09/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tỉnh Hưng Yên.

6. Nghị quyết số 448-NQ/BCSĐ ngày 30/12/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Kế hoạch số 39/KH-SNV ngày 15/4/2022 của Sở Nội vụ về triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính lĩnh vực nội vụ năm 2022, định hướng đến năm 2025.

8. Công văn số 967/UBND-NC ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

9. Công văn số 970/UBND-KGVX ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

10. Công văn số 773/SYT-NV ngày 20/4/2022 của Sở Y tế về thực hiện điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần.

11. Công văn số 365/STP-PB&TDTHPL ngày 21/4/2022 của Sở Tư pháp về việc khai thác tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: http//:sotuphap.hungyen.gov.vn (mục Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ - Phổ biến, giáo dục pháp luật).

12. Kế hoạch số 34 - KH/ĐUK ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác Dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022.

13. Chương trình hành động số 11 - CTr/ĐUK ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên.

14. Công điện số 1035/CĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.

15. Công văn số 1132 - CV/TU ngày 26/4/2022 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

16. Công văn số 1066/UBND-KGVX ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 144/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 14 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương.

17. Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 05/2022(01/06/2022 5:10 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 03/2022(26/04/2022 7:13 SA)

Khai thác tài liệu tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp(16/03/2022 3:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2022(01/03/2022 9:02 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2022(28/01/2022 1:48 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2021(03/01/2022 3:43 CH)

Khuyến khích doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích(24/12/2021 10:51 SA)

°
935 người đang online