http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (17/09/2020)

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2020 (07/01/2021)

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn...

°
325 người đang online