http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (17/09/2020)

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

°
603 người đang online