http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 (08/02/2023)

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số...

°
504 người đang online