Giám đốc Đặng Ngọc Quỳnh Điện thoại: 03213 568 899
Phó Giám đốc Vũ Thị Kim Thoa Điện thoại: 03213 518 899
Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Cường Điện thoại: 03213 552 361
Phó Giám đốc Trần Quốc Văn Điện thoại: 03213 552 360