Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

Thực hiện Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2013,

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở theo nội dung tại văn bản đính kèm.

Thong bao tuyen dung vien chuc 2013.pdf

Sở KH&ĐT