Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới trong tháng 01/2019

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, Văn phòng đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên SmartOffice) các văn bản QPPL sau:

          1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          2. Tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14;

- Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

- Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

- Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

- Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

- Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 10/01/2019 của Ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2019.

3. Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 16/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

4. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

5. Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

6. Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

7. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Chỉ thị số  17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện

VP