Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quyết định số 2771/QĐ-SKHĐT ngày 24/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

VP