Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định số 2266/QĐ-SKHĐT ngày 17/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

VP