Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2021

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, bao gồm:

- Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 27/7/2021 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong Bộ, ngành Tư pháp.

- Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2. Công điện số 2745/CĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc  khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

3. Thông báo số 396/TB-UBND ngày 06/11/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Công văn số 2836/UBND-NC ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

5. Công văn số 2845/UBND-KGXV ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

6. Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 16/11/2021 của Tỉnh ủy về Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt bệnh AIDS trước năm 2030 tỉnh Hưng Yên.

- Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt bệnh AIDS trước năm 2030.

7. Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 16/11/2021 của Tỉnh ủy về Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

8. Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy.

9. Công văn số 1331/STTTT-TTBCXB ngày 18/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC - Covid-19, quét mã QR.

10. Công văn số 1385/SNN-ĐĐ ngày 22/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thi, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạn tầng kỹ thuật khác, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2021.

11. Công văn số 2987/UBND-KGXV ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

12. Công văn số 3787/CAT-PC07 ngày 24/11/2021 của Công an tỉnh về việc khắc phục một số yêu cầu đối với hệ thống cấp nước chữa cháy.

13. Công văn số 2266/STNMT-QLMT ngày 30/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 (lần thứ 2).

14. Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

VP