Danh mục tài liệu ôn tập, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 09 - 05 - 2012
100%

Danh mục tài liệu ôn tập, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo Công văn số 167/SKHĐT-VP ngày 06 tháng 3 năm 2012)

 

 

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (tập trung vào các điều: 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 95, 96, 104, 105, 106, 108, 112, 113, 116, 121, 163, 165).

 

2. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 

3. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

 

4. Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 

5. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 (tập trung vào các điều: 1, 2, 3, 13, 17, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 64, 65, 80, 81, 82).

 

6. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

7. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

 

8. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 (tập trung vào các điều: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 46, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70).

 

9. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 (tập trung vào Điều 2).

 

10. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

 

 

11. Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

 

 

12. Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tin mới nhất

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Chương trình tình nguyện nhân dịp Khai giảng năm học...(30/08/2023 1:05 CH)

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023(08/02/2023 1:24 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02/10/2019 7:54 SA)

°
222 người đang online