Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 12 - 06 - 2023
100%

1. Văn phòng - Điện thoại: 02213.865026

Văn phòng là đơn vị tham mưu tổng hợp, có chức năng tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; công tác pháp chế; Văn thư, lưu trữ; Hành chính, quản trị, tài vụ, lễ tân; An toàn, an ninh cơ quan.

2. Thanh tra - Điện thoại: 02213.551416

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thanh tra nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Đăng ký kinh doanh - Điện thoại: 02213.863929

Phòng Đăng ký kinh doanh là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi địa phương về các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, các vấn đề về doanh nghiệp (gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do địa phương quản lý), kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; Thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 

4. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch - Điện thoại: 02213.864161

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực công tác: Quy hoạch; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh; Kế hoạch vốn đầu tư công; đấu thầu. 

5. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân - Điện thoại: 02213.865127

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực: Thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư; Quản lý đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài; Thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định đăng ký đầu tư và giám sát đầu tư đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; Cải thiện chỉ số PCI.

6. Phòng Kinh tế ngành  - Điện thoại: 02213.863926

Phòng Kinh tế ngành là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch vốn và bố trí vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương đối với các lĩnh vực kinh tế ngành, khoa giáo, văn xã; các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.

7. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  - Điện thoại: 02213.863925

Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực: Thẩm định chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư công; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác trong đầu tư công theo phân cấp, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền; Tổng hợp báo cáo giám sát tổng thể đầu tư theo quy định.

8. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Điện thoại: 02213.522668

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tin mới nhất

(05/07/2011 10:39 SA)

°
100 người đang online