Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 11 - 2019
100%

V/v tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1028/SNV-TCBCTCPCP ngày 12/11/2019 của Sở Nội vụ về việc lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên; thực hiện nhiệm vụ Giám đốc giao, Văn phòng đề nghị các phòng, đơn vị tham gia góp ý Dự thảo và gửi kết quả (bằng văn bản và qua gửi nhận file) về Chánh Văn phòng trước ngày 18/11/2019.

Lưu ý: Các đơn vị khai thác Dự thảo tại mục hòm thư (biểu tượng *) trên phần mềm Quản lý Văn bản hoặc trên mục Văn bản dự thảo tại trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại địa chỉ: http://sokhdt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/default.aspx).  

Văn phòng đề nghị các phòng, đơn vị quan tâm phối hợp.

Tải Công văn số 1028/SNV-TCBCTCPCP tại đây.

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công...(18/08/2020 3:53 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL của UBND tỉnh Hưng...(20/04/2020 9:34 SA)

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (06/09/2019 9:43 SA)

°
515 người đang online