Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Đăng ngày 06 - 09 - 2019
100%

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 103/CTr-UBND ngày 24/7/2019

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

1. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2019 theo từng nguồn vốn (nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ), vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn xổ số kiến thiết…).

2. Các kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch vốn năm 2019, trong đó: Dự kiến tổng số dự án hoàn thành trong năm, năng lực tăng thêm theo lĩnh vực quản lý ngành (đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa bao nhiêu km đường giao thông tỉnh, huyện, xã, cầu giao thông; bao nhiêu trạm bơm, km kênh mương được nạo vét; bao nhiêu công trình y tế, giáo dục hoàn thành, số giường bệnh, số phòng học được đưa vào sử dụng tăng thêm trong năm...).

3. Những thuận lợi, khó khăn; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

4. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các tháng cuối năm 2019. Trong đó, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết sang các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn.

II. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

1. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 được giao, tình hình thực hiện dự án, kết quả giải ngân các năm 2016 - 2018 và dự kiến năm 2019, nhu cầu vốn còn thiếu của dự án, số vốn không sử dụng hết trong kế hoạch trung hạn 2016-2020, các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh (trong đó nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đối với các dự án).

2. Về xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 được giao, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư các năm 2016 - 2018, 9 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm 2019, đề nghị các đơn vị như sau:

- Đề xuất danh mục và số vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và tồn tại, hạn chế trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư công năm 2020.

- Các kiến nghị và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Báo cáo xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (gồm cả thuyết minh và biểu mẫu) đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/9/2019; file mềm gửi qua địa chỉ email: dthungkhdt@gmail.com. Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Doãn Thế Hưng - Phòng Tổng hợp, quy hoạch; điện thoại: 0969.616.999.

Văn bản gốc

Phụ lục

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công...(18/08/2020 3:53 CH)

Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL của UBND tỉnh Hưng...(20/04/2020 9:34 SA)

Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng,...(14/11/2019 9:23 SA)

°
681 người đang online