Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 20 - 04 - 2020
100%

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên kỳ 2014-2018.

Nhằm thực hiện có hiệu quả kết quả rà hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo sự phù hợp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

Để văn bản được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định nêu trên, kết quả gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2020. Quá thời hạn trên nếu cơ quan, đơn vị không gửi ý kiến tham gia được hiểu là đồng ý với Dự thảo Quyết định.

Nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ và 12 quyết định, chỉ thị dự kiến bãi bỏ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: Sokhdt.hungyen.gov.vn/Mục văn bản dự thảo.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị.

Tải dự thảo tại đây

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công...(18/08/2020 3:53 CH)

Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng,...(14/11/2019 9:23 SA)

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (06/09/2019 9:43 SA)

°
503 người đang online