Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2021

Đăng ngày 01 - 11 - 2021
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Chỉ thị số 11 - CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới.

3. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

4. Chương trình hành động số 13 - CTr/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 13 - KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

5. Công văn số 2524/UBND-NC ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư.

6. Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

7. Công văn số 237/TTT-VP ngày 25/10/2021 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện các Thông tư của Thanh tra Chính phủ, bao gồm:

- Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân.

- Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh.

- Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

- Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

8. Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2021.

9. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 26/08/2021của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

11. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Xem văn bản gốc tại đây

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 05/2022(01/06/2022 5:10 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 04/2022(04/05/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 03/2022(26/04/2022 7:13 SA)

Khai thác tài liệu tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp(16/03/2022 3:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2022(01/03/2022 9:02 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2022(28/01/2022 1:48 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2021(03/01/2022 3:43 CH)

°
945 người đang online