Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2022

Đăng ngày 01 - 11 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính.

2. Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Công văn số 2550/UBND-NC ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị quyết số 176/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Công văn số 1985/BCĐ-YT ngày 30/9/2022 của Ban Chỉ đaoh phòng, chống Covid-19 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

5. Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên.

6. Công văn số 2596/UBND-PVHCC&KSTT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

7. Kế hoạch số 125 - KH/TU ngày 04/10/2022 của Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu và thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”.

8. Công văn số 2659/UBND-KGVX ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục, tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ.

9. Công văn số 15/BTC ngày 10/10/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” về việc tích cực vận động tham gia, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

10. Công văn số 15/BTC ngày 10/10/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” về việc tích cực vận động tham gia, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

11. Công văn số 1101/STP-PB&TDTHPL ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp về việc khai thác Đề cương giới thiệu các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

12. Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 44 - CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, dự án đầy tư và quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

13. Công văn số 2670/UBND-NC ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

14. Thông báo số 355/TB-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thời gian làm việc mùa Đông năm 2022.

15. Công văn số 1332 - CV/VPTU ngày 10/10/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

16. Thông báo số 735 - TB/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy về ý kiến  kết luận của đồng chí Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với cơ quan Báo Hưng Yên.

17. Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2022.

18. Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70 - QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

19. Công văn số 2876/UBND-NC ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.  

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ...(16/02/2023 2:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2023(01/02/2023 1:35 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2022(31/12/2022 1:33 CH)

Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”(19/12/2022 9:50 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2022(01/12/2022 3:38 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 09/2022(01/10/2022 11:07 SA)

Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh(28/09/2022 7:52 SA)

°
950 người đang online