Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2022

Đăng ngày 01 - 12 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 30/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Công văn số 2928/UBND-NC ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.

3. Thông báo số 791 - TB/TU ngày 03/11/2022 của Tỉnh ủy về ý kết quả 01 năm triển khai thực hiện Thông báo số 254 - TB/TU ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025”.

4. Công văn số 2970/CV-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

5. Công văn số 17/BCĐ138 ngày 07/11/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc thực hiện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

6. Công văn số 4229/BTP - PLHSHC ngày 07/11/2022 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin gồm các văn bản QPPL sau:

- Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 20/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

7. Kế hoạch số 390/KH-BCSĐ ngày 10/11/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29 - CT/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

8. Thông báo số 403/TB-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

9. Công văn số 3087/UBND-PVHCC&KSTT ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

10. Công văn số 32/TCTTKĐA06 ngày 18/11/2022 của Tổ công tác Đề án 06 của UBND tỉnh về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử và triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

11. Công văn số 308/VPUBND-PVHCC&KSTT ngày 21/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai các nội dung Bộ chỉ số tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

12. Chỉ thị số 31 - CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phòng làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên.

13. Chương trình hành động số 28 - CTr/TU ngày 03/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.  

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ...(16/02/2023 2:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2023(01/02/2023 1:35 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2022(31/12/2022 1:33 CH)

Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”(19/12/2022 9:50 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2022(01/11/2022 4:04 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 09/2022(01/10/2022 11:07 SA)

Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh(28/09/2022 7:52 SA)

°
1024 người đang online