Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 05/2022

Đăng ngày 01 - 06 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 1118/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

2. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2022.

3. Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 củaBộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

4. Kế hoạch số 29ª-KH/BTGTU ngày 18/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 -2025.

5. Công văn số 1187/UBND-TCD ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh.

6. Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

7. Công văn số 1242/UBND-KGVX ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5.

8. Công văn số 1262/UBND-KGVX ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

9. Kế hoạch số 40-KH/BTGTU ngày 18/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa XIX về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 ở tỉnh Hưng Yên.

10. Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh và phòng Tài chính -  Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

11. Quy định số 438-QĐ/TU ngày 18/5/2022 của Tỉnh ủy Hưng Yên về đối tưởng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

12. Công văn số 1180-CV/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

13. Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

14. Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy Hưng Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận ổ quốc tiêu chuẩn và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022.

15. Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

16. Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 05/4/2022 của Chính phủ tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

17. Công văn số 1288/UBND-PVHCC&KSTT ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

18. Công văn số 1292/UBND-PVHCC&KSTT ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

19. Công văn số 02/CV-BTCHT ngày 19/5/2022 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, năm 2022.

20. Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022.

21. Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

22. Quy định số 11552/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên.

23. Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 07/2022(01/08/2022 3:34 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 06/2022(01/07/2022 7:16 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 04/2022(04/05/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 03/2022(26/04/2022 7:13 SA)

Khai thác tài liệu tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp(16/03/2022 3:31 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2022(01/03/2022 9:02 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2022(28/01/2022 1:48 CH)

°
493 người đang online