Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 09/2022

Đăng ngày 01 - 10 - 2022
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 2305/UBND-KGVX ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

2. Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030.

3. Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam.

4. Công văn số 1815/SYT-NV ngày 12/9/2022 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng tại Quyết định 2447/QĐ-BYT 2022 ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế.

5. Kế hoạch số 08 - KH/TW ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

6. Kế hoạch số 09 - KH/TW ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

7. Kế hoạch số 10 - KH/TW ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

8. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

9. Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phâp cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

10. Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 08/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022.

11. Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 12/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

12. Công điện số 2412/CĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

13. Công văn số 1570/STNMT-QLMT ngày 19/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022.

14. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

15. Kế hoạch số 1918/KH-SYT ngày 22/9/2022 của Sở Y tế Truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo và người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022.

16. Kế hoạch số 1919/KH-SYT ngày 22/9/2022 của Sở Y tế Tập huấn, hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc, trường học và cơ sở y tế năm 2022.

17. Chỉ thị số 29 - CT/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

18. Công văn số 2523/UBND-KGVX ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện văn bản của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid - 19.

19. Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hưng.

20. Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Gửi kèm Công văn số 66/VP ngày 30/9/2022 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ...(16/02/2023 2:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2023(01/02/2023 1:35 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2022(31/12/2022 1:33 CH)

Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”(19/12/2022 9:50 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2022(01/12/2022 3:38 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2022(01/11/2022 4:04 CH)

Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh(28/09/2022 7:52 SA)

°
582 người đang online