Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2023

Đăng ngày 30 - 09 - 2023
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành. Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động nghiên cứu, học tập (trên Internet và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh) các văn bản sau:

1. Công văn số 2431/UBND-TH ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

2. Công văn số 2032/STNMT-QLMT ngày 07/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

3. Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. 

4. Công văn số 2461/UBND-NC ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5. Công văn số 2198-CV/TU ngày 08/9/2023 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

6. Thông báo số 17-TB/BCĐ ngày 31/8/2023 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về Kết luận của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kết quả kiểm tra việc quán triệt, triern khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới.

7. Công văn số 2513/UBND-NC ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

8. Công văn số 2514/UBND-NC ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo TTATGT, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

9. Thông báo số 04/TB-ĐKT ngày 18/9/2023 Kết luận của Đoàn Kiểm tra CCHC của tỉnh về kiểm tra công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023. 

10. Công văn số 27/BCĐ ngày 19/9/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người.

11. Thông cáo báo chí số 333/UBND-TCBC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

12. Công văn số 19/STP-HĐPH ngày 22/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức triển khai Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

13. Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư; nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh.

 14. Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh về phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các văn bản như sau:

STT

                                     TÊN VĂN BẢN

I

Các luật

1

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

2

Luật Đấu thầu

3

Luật Giá

4

Luật Giao dịch điện tử

5

Luật Hợp tác xã

6

Luật Phòng thủ dân sự

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

 

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

II

Các nghị quyết

1

Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

2

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

3

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

4

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

 

 

5

Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”

 

6

Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023

7

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 

8

Nghị quyết về giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

9

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

 

10

Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia

 

11

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận

 

12

Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV

13

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026

14

Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV

15

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

16

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

17

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 15. Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2023(01/12/2023 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2023(01/11/2023 8:08 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2023(31/08/2023 1:37 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2023(01/08/2023 7:33 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2023(30/06/2023 2:53 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2023(01/06/2023 2:31 CH)

Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp(15/05/2023 8:46 SA)

°
146 người đang online