Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2023

Đăng ngày 01 - 12 - 2023
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành. Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động nghiên cứu, học tập (trên Internet và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh) các văn bản sau:

1. Nghị định số 62/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.

 2. Công văn số 1100-CV/BTGTU ngày 02/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 115 năm ngày thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu”.

 3. Kế hoạch số 78a-KH/BTGTU ngày 22/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

 4. Kế hoạch số 55-KH/BDVTU ngày 06/11/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

5. Công văn số 4042/TCTĐA06 ngày 08/10/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về tăng cường tuyên truyền dự án Luật Căn cước.

6. Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 4594/KL-ĐKTLN của Đoàn Kiểm tra liên ngành Trung ương về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý tại Hưng Yên.

7. Công văn số 425/VPUB-PVHCC&KSTT ngày 23/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

 8. Công văn số 2791/STNMT-QLMT ngày 21/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo Hướng dẫn kỹ thuật của Bộ tài nguyên và Môi trường.

9. Quy định số 965-QĐ/TU ngày 24/11/2023 của Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên.

10. Công văn số 1640/SNV-CCVC ngày 27/11/2023 của Sở Nội vụ về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định số 540-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2023(01/11/2023 8:08 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2023(30/09/2023 6:36 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2023(31/08/2023 1:37 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2023(01/08/2023 7:33 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2023(30/06/2023 2:53 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2023(01/06/2023 2:31 CH)

Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp(15/05/2023 8:46 SA)

°
56 người đang online