Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2023

Đăng ngày 01 - 02 - 2023
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 3662/SKHĐT-VP ngày 30/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.

2. Quy định số 540 - QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên.

3. Kế hoạch số 148 - KH/TU ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy về Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy biên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

4. Công văn số 24/UBND-KGVX ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

5. Công văn số 01/CAT ngày 03/01/2023 của Công an phường Hiến Nam về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

6. Quyết định số 137 - QĐ/BCĐ ngày 18/8/2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai đề án Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

7. Công văn số 1683 - CV/TU ngày 30/12/2022 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Công văn số 4114/BCA-ANCTNB của Bộ Công an.

8. Hướng dẫn số 48 - HD/BTGTU ngày 10/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023.

9. Công văn số 1707 - CV/TU ngày 10/01/2023 của Tỉnh ủy về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên.

10. Công văn số 59/UBND-NC ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

11. Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2022.

12. Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 37 - CT/TU ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy về Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

13. Công văn số 16/TTT-PCTN ngày 13/01/2023 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

14. Công văn số 99/UBND-KGVX ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023.

15. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm.

16. Thông báo số 14/TB-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

17. Kế hoạch số 158 - KH/TU ngày 10/01/2023 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

18. Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

19. Công văn số 42/TCTĐA06 ngày 13/01/2023 của Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ thường trú.

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

 20. Công văn số 71/SNV-CCHCVTLT ngày 17/01/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tham gia theo dõi Bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trên mạng Zalo.

 21. Công văn số 66/SNV-TCBC ngày 17/01/2023 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

22. Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Hưng Yên năm 2023.

23. Kế hoạch số 04 - KH/BCĐ ngày 17/01/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

24. Kế hoạch số 176/KH-BCĐ ngày 17/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh.

25. Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

26. Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023.

27. Kế hoạch số 08/KH-TTT ngày 30/01/2023 của Thanh tra tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

28. Kế hoạch số 39 - KH/BDVTU ngày 29/01/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo nội dung Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVII).

29. Kế hoạch số 40 - KH/BDVTU ngày 29/01/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ...(16/02/2023 2:40 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 12/2022(31/12/2022 1:33 CH)

Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”(19/12/2022 9:50 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2022(01/12/2022 3:38 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2022(01/11/2022 4:04 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 09/2022(01/10/2022 11:07 SA)

Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh(28/09/2022 7:52 SA)

°
1058 người đang online